Inclusivity survey page banner

 

Die groter konteks | Tydlyn en proses | Vertroulikheid en sekuriteit | Vraelys voorskou | Die kwalitatiewe onderhoud en fokusgroepproses | Praktiese hulp | Geloofwaardigheid van verskaffer en vraelys | Ondersteuning en hulp | Kontakbesonderhede

Die groter konteks

 • Hoekom doen UCT hierdie opname?

  UCT wil graag ons instelling ’n tuiste vir almal maak.  Hierdie vraelys gaan daaroor of die universiteitsgemeenskap, en spesifiek personeel, ’n samehorigheidsgevoel het, en of hulle betrokke, verteenwoordig, gewaardeer en gerespekteer voel vir wie hulle is en hulle bydrae tot die instelling.

  Die Personeel Inklusiwiteitsvraelys is deur UCT se Uitvoerende Bestuur as ’n strategiese doelwit geïdentifiseer. Dit is dus in lyn met UCT se Strategiese Beplanningsraamwerk vir 2016–2020.  Die gedagte is dat die vraelys basislyndata sal oplewer en dat dit gebruik kan word om die intervensies en prestasiedoelwitte van die transformasieproses te bestuur en meet.

  UCT erken dat interne intervensies nodig is om verhoudinge te herbou en ’n beter bewussyn te skep van die transformasieproses wat die Universiteit begin het.  Die uitkoms waarop UCT hoop, is breër inklusiwiteit as gevolg van strategiese intervensies vir fakulteite en departemente.

 • Waaroor gaan die vraelys?

  Ter sake is die kwessie van inklusiwiteit by UCT. Hierdie vraelys gaan daaroor of die universiteitsgemeenskap, en spesifiek personeel, ’n samehorigheidsgevoel het, en of hulle betrokke, verteenwoordig, gewaardeer en gerespekteer voel vir wie hulle is en hulle bydrae tot die instelling.

  Die opname bestaan ​​uit 'n kwantitatiewe fase (vraelys) gevolg deur 'n vrywillige, kwalitatiewe fase (onderhoude en fokusgroepe). Die uitkoms wat UCT beoog, is verhoogde inklusiwiteit as gevolg van strategiese intervensies vir fakulteite en departemente. Die vraelys is reeds 'n intervensie wat daarop gemik is om inklusiwiteit te verbeter, maar spesifieke en gerigte intervensies sal van 2020 tot 2023 volg, waarna inklusiwiteit weer gemeet sal word.

 • Hoekom moet ek deelneem?

  ’n Groot aantal en verskeidenheid perspektiewe en stemme is noodsaaklik om UCT te help om die konsep van inklusiwiteit, en wat nodig is om dit op die kampus te bereik, te verstaan. Deur nie deel te neem of jou insette te gee nie, mis jy die kans om jou mening te lug en só te help om die instelling waarin jy werk, te vorm en omskep. Die universiteit loop dan ook jou insette mis in die implementering van kritiese intervensies wat noodsaaklik is om UCT meer van 'n tuiste vir alle personeel te maak. Jy mag dalk sinies voel en wonder of so 'n opname werklik ’n verandering sal teweeg bring. Daarom is dit belangrik om te weet dat daar 'n onderneming is om van 2020 tot 2023 kwessies rakende inklusiwiteit en institusionele samehorigheid effektief aan te spreek.

 • Gaan die opname lei tot enige verandering?

  Om kwessies rakende institusionele inklusiwiteit en samehorigheid te verdoesel, het geen sin nie. Die Uitvoerende Bestuur en die Kantoor vir Inklusiwiteit en Verandering (OIC) erken dat dit belangrike strategiese kwessies is wat die prestasie, relevansie en volhoubaarheid van UCT in die toekoms sal beïnvloed. Die intensie is om die aanbevelings wat gemaak word, daadwerklik deur te voer.

 • Hoe gaan die resultate gebruik word?

  Die resultate sal gebruik word om intervensies te identifiseer en implementeer wat inklusiwiteit en institusionele samehorigheid verbeter. Hierdie intervensies sal geïmplementeer word deur die kantoor van professor Loretta Feris, Adjunk-Visekanselier vir Transformasie, en die Kantoor vir Inklusiwiteit en Verandering (OIC). Die resultate sal gedurende November 2019 aan UCT-personeel beskikbaar gestel word.

  Die resultate sal nie gebruik word om:

  • personeel te viktimiseer of boelie nie
  • mense en hul standpunte te identifiseer nie
  • uitsluiting en vervreemding te verhoog nie
  • 'n spesifieke politieke agenda te bevorder nie.
   

  Daarbenewens sal UCT nooit toegang tot die rou data hê nie en sal geen data-analise vir demografiese groepe van minder as 10 lede aan die instansie gegee word nie. Dit beskerm die respondente se anonimiteit verder.

 • Hoe en wanneer sal die resultate bekend gemaak word?

  Die resultate sal in November 2019 bekend gemaak word in 'n verslag wat die bevindings van beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsfases asook aanbevelings vir verdere intervensies sal bevat. Daar sal via die Visekanselier se kantoor en ander institusionele kanale verdere terugvoer wees oor die beplande intervensies en opvolgaktiwiteite.

 • Wie word gevra om die vraelys te voltooi?

  Alle personeel, uitsluitende tutors, word uitgenooi om deel te neem. Dit sluit in permanente en kontrakpersoneel, hetsy in voltydse of deeltydse poste.

 • Is die UCT-vakbonde geraadpleeg?
  Op 8 April 2019 is die UCT-vakbondleierskap in kennis gestel van die opname en die diensverskaffer, Aephoria. Tydens hierdie sessie is vrae beantwoord rakende die opname en die tale wat gebruik gaan word.
 • Hoe is besluite oor hierdie projek gemaak?

  ’n Werksgroep gelei deur professor Loretta Feris, Adjunk-Visekanselier vir Transformasie, hou toesig oor die werwing en aanstelling van die diensverskaffer en implementering van die vraelys.  Die werksgroep neem besluite en gee reeds advies vanaf die aanstelling van die eksterne diensverskaffer, Aephoria, in Januarie 2019.  Hierdie aktiwiteite sluit raadpleging met verskeie groepe en individue insluitende spesifieke PASS departemente, vakbonde en leierskapforums in.  Die UCT Uitvoerende Bestuur is voortdurend deel van die proses.

  ’n Raamwerk is ontwikkel om riglyne te skep vir alle besluite, en om te verseker dat die volgende beginsels deurgaans oorweeg word:

  • pragmatisme
  • inklusiwiteit en billikheid
  • kollegialiteit, samehorigheid en vertroue
  • akademiese integriteit.
 • Is dit verpligtend om deel te neem?

  Nee, dit is nie. UCT wil egter graag van soveel personeellede as moontlik hoor om te verseker dat almal se insette ingesluit word en alle stemme gehoor word. Ons doen 'n beroep op jou om die tyd af te staan om UCT 'n meer inklusiewe instelling te maak deur die vraelys te voltooi. Dit sal net 20 minute van jou tyd neem.

 • Waarom word studente nie ingesluit nie?

  Ons strategiese fokus vir hierdie projek is die personeel.

  UCT se studente het gedurende September 2018 aan die Suid-Afrikaanse Opname van Studentebetrokkenheid (SASSE) deelgeneem. Die opname is deur die Universiteit van die Vrystaat onderneem en data van verskeie universiteite regoor die land is versamel. Verslagdoening en terugvoer aan instellings is tans onderweg en sal data van ’n hoë gehalte insluit wat veranderinge aan die leeromgewing aanmoedig en bedoel is om studentesukses te bevorder. Terugvoer van die SASSE aan ons breër UCT-gemeenskap sal later in 2019 plaasvind. Die resultate van hierdie en al die daaropvolgende studentevraelyste sal oorweeg en in lyn gebring word met die resultate en inisiatiewe wat geïmplementeer gaan word vir die personeel.

 • Wat is die verband tussen hierdie vraelys en die IRTC-proses en -verslag?

  UCT wil graag ons instelling ’n tuiste vir almal maak.  Die Personeel Inklusiwiteitsvraelys is deur die leierskap van UCT geïdentifiseer as ’n strategiese doelwit in lyn met UCT se Strategiese Beplanningsraamwerk 2016–2020.  Beplanning rakende die vraelys het reeds in 2017 begin. Die intensie is dat die vraelys grondige basislyndata sal oplewer wat gebruik kan word om die intervensies en prestasiedoelwitte van die transformasieproses te stuur en meet.  Die vraelys se omvang is anders as dié van die IRCT, alhoewel die vraelys die IRTC-verslag sowel as die besluite geneem deur die Raad in hierdie verband in ag sal neem.

Tydlyn en proses

 • Wat is die tydsduur van hierdie projek?
  • Vraelys aankondiging: 13 Mei 2019
  • Vraelys tydsbestek: 20 Mei tot 14 Junie 2019
  • Voorlopige analise van kwantitatiewe data: 24 Junie tot 26 Julie 2019
  • Onderhoude en fokusgroepe: 29 Julie tot 13 September 2019
  • Ontleding van kwantitatiewe en kwalitatiewe data: 16 September tot 14 Oktober 2019
  • Konsepverslag aan die werksgroep en Uitvoerende Bestuur: 24 Oktober 2019
  • Vrystelling van finale verslag: 11 November 2019
 • Hoe kan die vraelys voltooi word?

  Die meerderheid van die personeel sal 'n unieke webskakel per e-pos ontvang (UCT e-posadres) wat hulle na die vraelys sal neem. Dit kan aanlyn voltooi word met behulp van 'n rekenaar, tablet of selfoon.
  Sekere personeel, spesifiek dié in die Departement Studentesake (DSA), sowel as die Departement van Eiendomme en Dienste (P&S), sal 'n vraelys op papier ontvang wat voltooi en via interne pos aan Aephoria teruggestuur word.

  Kontak asseblief help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441 as jy nog nie die vraelys se skakel of boekie ontvang het nie (dit sal op 20 Mei 2019 uitgestuur word).

 • Wanneer sal ek toegang tot die vraelys hê?

  As jy 'n elektroniese vraelys voltooi, sal jy die betrokke webskakel op 20 Mei 2019 in 'n e-pos van inclusion@aephoria.co.za ontvang.

  As jy 'n papiervraelys voltooi, sal jou direkteur tydens die eerste week van die opname (20–27 Mei 2019) met jou reëlings tref.

  As jy nie jou opname ontvang het nie, kontak asseblief help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441.

 • Wat is die sperdatum vir die voltooiing van die vraelys?

  Die vraelys moet voltooi word teen 23:59 op Vrydag, 14 Junie 2019. Moenie dit tot op die laaste oomblik uitstel nie!

 • Wat gebeur nadat die kwantitatiewe deel (vraelys) van die opname voltooi is?

  Die voorlopige resultate sal ontleed word om areas wat reeds inklusief is, sowel as areas van kommer in die instelling, te identifiseer. Opvolgonderhoude en -fokusgroepe sal daarna gehou word om die bevindinge te verdiep.

  Jy sal nie gevra word om deel te neem aan hierdie deel van die navorsing op grond van jou antwoorde op die vraelys nie – daar is geen manier waarop die navorsers jou antwoorde aan jou kan koppel nie. ’n Algemene kennisgewing sal aan alle personeel gestuur word met ’n versoek om aan hierdie deel van die navorsing deel te neem. Dit sal gebaseer wees op spesifieke demografiese groepe wat geïdentifiseer is as belangrik vir die navorsing.  Ongeag of jy die vraelys voltooi het of nie, is jy welkom om aan die kwalitatiewe navorsingsproses deel te neem.  Jy hoef nie die uitnodiging te aanvaar om deel te wees van ’n fokusgroep of onderhoud nie.  Jou deelname is heeltemal vrywillig.

  As jy vrywilliglik wil deel wees van die kwalitatiewe fase van die navorsing, stuur 'n e-pos na volunteer@aephoria.co.za met kortliks die rede waarom jy aan so ’n onderhoud wil deelneem.

 • Hoe en wanneer sal die resultate bekend gemaak word?

  'n Verslag met bevindings sal voor die einde van die 2019 akademiese jaar op die personeelwebwerf beskikbaar gestel word aan alle UCT personeel.

  Verdere geleenthede vir terugvoer sal met die Uitvoerende Bestuur gefinaliseer word.

 • Wat gebeur na 2019?

  Die resultate van die vraelys sal die grondslag vorm vir  intervensies en transformasie-aktiwiteite  om inklusiwiteit by UCT te verbeter. Dit sal geïmplementeer word onder leiding van die Adjunk-Visekanselier vir Transformasie en die Kantoor vir Inklusiwiteit en Verandering (OIC). Dit kan wissel van veranderinge in beleid en organisatoriese praktyke, tot spesifieke ontwikkelingsintervensies in geselekteerde departemente of fakulteite.

  Die tydsraamwerk vir die intervensies is 2020 tot 2023.

 • Sal hierdie vraelys 'n eenmalige meting wees?

  Nee, hierdie vraelys is die begin van 'n intervensie- en transformasieprojek wat oor drie jaar tot 2023 sal strek. Daarna sal inklusiwiteit by UCT weer gemeet word om verbeterings en die impak van die transformasie-intervensies te ondersoek.

Vertroulikheid en sekuriteit

 • Hoe word my anonimiteit beskerm sou ek deelneem aan die opname?

  UCT het nie toegang tot of insae in enige individuele antwoorde nie en sal nie weet of jy deelgeneem het of nie. Jou data en antwoorde word veilig gestoor.  Alle data word net deur die diensverskaffer hanteer en die databasis van die resultate bevat nie jou e-posadres, naam of van nie. Geen verslagdoening of kollektiewe resultate vir groepe kleiner as 10 mense sal met UCT gedeel word nie.

  In sommige van die demografiese vrae is daar 'n opsie om "eerder nie te sê nie", sou jy bekommerd wees oor vertroulikheid.

 • Hoe kan ek seker wees dat die data nie gebruik sal word om my te identifiseer nie?

  Die eksterne diensverskaffer, Aephoria, hanteer alle data en is kontraktueel verplig om nie jou individuele data of antwoorde met UCT te deel nie. Die maatskappy het hierdie tipe opname al vir meer as 50 000 mense wêreldwyd uitgevoer en het nog geen  probleme ondervind met datasekuriteit of konfidensialiteit in enige vorige projekte nie.

 • Hoekom is daar soveel vrae wat demografiese data inwin?

  Hierdie data sal slegs gebruik word om tendense en patrone van uitsluiting en insluiting by UCT te identifiseer. Die opname moet hierdie vrae insluit, want sonder demografiese data is dit onmoontlik om te identifiseer wie ingesluit of uitgesluit word, of om patrone van inklusiwiteit en uitsluiting te identifiseer. Die kategorieë binne die demografiese vrae is beduidend, maar veilig, ten einde deelnemers se anonimiteit te verseker en beskerm.

 • Sal my bestuurder weet wat ek in die opname gesê het?

  Jou bestuurder sal onder geen omstandighede jou antwoorde kry nie. As jy lid is van 'n baie klein afdeling waar minder as 10 personeellede die vraelys voltooi het, sal die uitslae vir jou departement ingesluit word in 'n groter groep, bv. binne jou fakulteit.

 • Wie sal toegang hê tot die data en antwoorde?

  Die data en antwoorde is slegs toeganklik vir die eksterne diensverskaffer, Aephoria, se projekspan. Die databasis waarmee hulle werk om antwoorde te ontleed, is reeds anoniem, aangesien dit geen e-posadresse, name of vanne bevat nie.

  Papiervraelyste word slegs deur die navorsers van Aephoria hanteer, en word vernietig sodra data op die stelsel ingevoer is.

  Die metadata is slegs sigbaar vir die Aephoria ICT-spanleier, wat kontraktueel gebind is deur 'n nie-openbaarmakingsooreenkoms.

  UCT het nie toegang tot enige individuele antwoorde of enige identifiseerbare data nie.

 • Sal my inligting gebruik word vir enige iets anders as hierdie opname?

  Jou e-posadres sal gebruik word om aan jou die webskakel na die opname te stuur, asook vir daaropvolgende e-posse wat jou aanmoedig om dit te voltooi. Dit sal ook gebruik word om aan jou ’n algemene boodskap te stuur om jou uit te nooi om vrywilliglik deel te neem aan die fokusgroepsessies en onderhoude, soos nodig in die kwalitatiewe fase.  Dit sal ’n algemene uitnodiging wees en sal nie gebaseer wees op jou deelname aan die vraelys of jou individuele antwoorde nie.

  Sodra die twee fases van die navorsing afgehandel is, sal die databasis vernietig word. Jou persoonlike kontakbesonderhede sal nie vir enige ander doel gebruik word nie. Jy sal nie ongevraagde e-posse of aanbiedings van die diensverskaffer Aephoria ontvang nie.

  Wanneer jy die vraelys begin, het jy ook die opsie om die data beskikbaar te stel vir verdere akademiese navorsingsdoeleindes. Jy kan hierdie uitnodiging aanvaar of weier, maar jy sal steeds gevra word om die vraelys te voltooi. Indien verdere akademiese studies onderneem word, sal dit slegs diegene insluit wat hulle toestemming gegee het. Data wat vir sulke studies gebruik word, sal steeds anoniem gebruik word.

 • Hoe veilig is die rekenaarbedieners  waarop die data gestoor word?

  Alle vraelysdata word gestoor in 'n geënkripteerde databasis met behulp van RSA-enkripsie. Verbindings met hierdie databasis is gebrandmuur om te verseker dat data ingevoer word vanaf en uitgereik word na gemagtigde gashere binne die virtuele private wolk waarin die platform bedryf word.

  Die stelsel vir die Inklusiwiteitsvraelys gebruik 'n SSL-sekuriteitsertifikaat om te verseker dat jou sessies en antwoorde nie deur derde partye of kuberkrakers onderskep kan word nie.

  Maak altyd seker dat die statusbalk in jou webleser aandui dat jy veilig aan die platform gekoppel is. Sodra die vraelys voltooi is, sal al die data van die platform bewaar word vir latere gebruik.

 • Hoe verseker julle dat elke persoon die vraelys slegs een keer voltooi

  Elke personeellid wat 'n elektroniese vraelys ontvang, kry 'n unieke webskakel per e-pos. Dit kan slegs een keer gebruik word. As jy die skakel na iemand anders stuur ná voltooiing van jou vraelys, sal dit hulle slegs na 'n skerm neem wat hulle bedank vir hul deelname.

  Elke personeellid wat 'n vraestel ontvang, sal 'n boekie ontvang met spesifieke watermerke wat nie deur fotokopiëring of skandering gereproduseer kan word nie. Slegs oorspronklike, gedrukte vraelyste word aanvaar en vasgelê in die databasis.

 • Het hierdie vraelys UCT etiese klaring?

  Ja, dit het. Die etiese aansoek is hersien en toegestaan deur die Fakulteit van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. Dit is geldig vir een jaar tot April 2020 en kan daarna hernu word.

Vraelys voorskou

 • In watter tale sal die vraelys beskikbaar wees?

  Die vraelys is beskikbaar in Afrikaans, Engels en isiXhosa.

 • Is die vraelys toeganklik vir mense met verswakte sig?

  Ja, die vraelys is getoets vir JAWS (skermlesers). As u probleme hiermee het, stuur asseblief e-pos na help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441.

 • Hoe lank neem dit om die vraelys te voltooi?

  Dit neem 20 minute om te voltooi.
 • Hoeveel vrae is daar in die vraelys?

  Daar is 83 vrae waar u slegs een opsie kies en geen verdere uitbreiding of skriftelike verduidelikings vereis word nie. Daarbenewens is daar drie opsionele spasies om kort geskrewe antwoorde te verskaf.

 • Watter tipe vrae kan jy verwag?

  Die vrae dek 'n verskeidenheid onderwerpe wat verband hou met inklusiwiteit, soos leierskap, werwing, boelies, teistering en diskriminasie. Die meeste vrae word op 'n vyfpuntskaal beantwoord, waar jy 'n antwoord kies wat wissel van "verskil sterk" tot "stem sterk saam".

  Hier is 'n voorbeeld van wat gevra word:

  • Mense by UCT is goed ingelig oor diversiteit, inklusiwiteit en transformasie.
 • Watter biografiese inligting kan jy verwag om gevra te word?

  Die demografiese data is daarop gemik om die nuttige analise van resultate te vergemaklik en sal help om te identifiseer waar uitsluiting en insluiting voorkom.

  Ons vra nie jou:

  • naam en van
  • personeelnommer
  • e-posadres of
  • kontaknommers nie

  Ons vra wel oor die volgende:

  • geslag
  • nasionaliteit
  • fakulteit / departement
  • ras
  • ouderdom
  • godsdiens.

  By sommige van hierdie vrae kan jy kies om nie te antwoord nie en die opsie “Verkies om nie te sê nie” is dan beskikbaar as ’n keuse.

 • Wat is die verskil tussen die papiergebaseerde en elektroniese weergawes van die vraelys?

  Hulle is presies dieselfde.

Die kwalitatiewe onderhoud en fokusgroepproses

 • Wie word uitgenooi na onderhoude en fokusgroepe?

  Sodra die kwantitatiewe vraelys voltooi is, sal die voorlopige resultate ontleed word om areas van uitnemendheid sowel as areas van kommer in die instelling te identifiseer. Gebaseer op hierdie resultate, sal ’n  algemene e-pos uitgestuur word aan alle UCT personeel om hulself te nomineer vir hierdie fase van die navorsing. Die spesifieke groepe mense of areas van belangstelling sal duidelik gestipuleer word sodat jy kan besluit of jy wil deelneem of nie. Dit sal ’n algemene uitnodiging wees en hou nie verband met jou voltooiing van die vraelys of jou antwoorde nie.

  Jy word ook genooi om vrywillig aan hierdie fase van die navorsing deel te neem. Stuur asseblief 'n kort rede waarom jy ingesluit wil word, via volunteer@aephoria.co.za. Dit waarborg nie jou insluiting in hierdie fase nie, maar die diensverskaffer sal jou in ieder geval op hoogte hou.

 • Wanneer sal hierdie onderhoude en fokusgroepe plaasvind?
  Die onderhoude en fokusgroepe vind plaas tussen 29 Julie en 13 September 2019.

Praktiese hulp

 • Ek kan my vraelyswebskakel nie op e-pos vind nie?

  Stuur ’n e-pos na help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441.

 • Ek het my webskakel verloor. Kan ek die skakel gebruik wat aan my kollega gestuur is?

  Nee, jy kan nie. Elke skakel kan slegs een keer gebruik word. Stuur asseblief 'n e-pos na help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441 om jou skakel weer te ontvang.

 • Die krag het afgegaan terwyl ek besig was met die vraelys – wat nou?
  Geen probleem nie. Die stelsel stoor jou antwoorde terwyl elke afdeling voltooi word. Jy hoef nie die hele vraelys oor te doen nie. Kliek eenvoudig op die skakel in die e-pos wat jy ontvang het en jy sal gevra word om voort te gaan waar jy opgehou het.
 • Watter toestel moet ek gebruik om die vraelys te voltooi?
  Die vraelys is verenigbaar met rekenaars, tablette en selfone. Jy kan die toestel van jou keuse gebruik. Dit is soms nuttig om 'n volledige sleutelbord beskikbaar te hê vir die opsionele teksaspekte van die opname.
 • Wat doen ek met my papiervraelys wanneer ek klaar is?
  Jy sit dit in die geadresseerde koevert wat jy ontvang het saam met jou vraelys en plaas dit in UCT se interne pos. Dit sal dan aan die diensverskaffer oorhandig word vir data-insluiting. Daar is geen versamelkassies op kampus nie.
 • Ek is veronderstel om 'n vraestel te kry, maar ek het nie een ontvang nie. Hoe kry ek my vraelys? (slegs vir personeel van die Departement Studentesake en Departement Eiendomme en Dienste)

  Laat ons asseblief weet via help@aephoria.co.za, stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441 of praat met jou direkteur. As jy bekommerd is oor die uitreiking van die vraelyste, kan jy ook die Kantoor vir Inklusiwiteit en Verandering (OIC) skakel by 021 650 2767. Onthou dat inligting nie aan die OIC voorgelê word nie, aangesien alle voltooide vorms direk aan Aephoria teruggestuur sal word.

 • Wanneer en waar sal die sessies gehou word om die vraelys te voltooi?
  Personeel van die Departement Studentesake en Departement van Eiendomme en Dienste sal ingelig word oor die tye, datums en plekke van sessies waar hulle die vraelys met addisionele hulp kan voltooi. Dit sal tussen 20 Mei en 14 Junie 2019 wees gedurende jou departement se gekose tye. Jy kan ook die vraelys enige tyd voltooi nadat jy dit ontvang het en dit aan die diensverskaffer stuur via interne pos in die verskafde koevert.
 • Ek het die koevert vir my vraelys verloor. Hoe pos ek dit nou aan die diensverskaffer?

  As jy jou koevert verloor het, kan jy dit in enige koevert sit en dit aanstuur na:

  Inklusiwiteitsvraelys
  c / o Aephoria
  UCT Post Room
  Otto Beit Building
  Upper Campus
  University of Cape Town

  Plaas die koevert in interne pos en dit sal direk na die diensverskaffer gaan. Daar is 'n veilige posfasiliteit by die Poskamer vir die projek en slegs Aephoria het toegang tot hierdie fasiliteit. Jy kan die vraelys ook direk by Aephoria aflewer by Unit 19, Draper Square, Draper Street, Claremont, 7708; of per hand aan Nina Barnes gee by die Kantoor vir Inklusiwiteit en Verandering (OIC) in die Ivan Toms gebou, 28 Rhodeslaan, Mowbray (langs die Studentewelsynsdiens).

Geloofwaardigheid van verskaffer en vraelys

 • Wie is die diensverskaffer vir hierdie projek?
  Die diensverskaffer wat aangestel is om beide die kwantitatiewe en kwalitatiewe fases van die projek te bestuur, is 'n plaaslike, Kaapstad-gebaseerde konsultasiemaatskappy genaamd Aephoria.
 • Hoe is hulle aangestel?
  ’n Werksgroep gelei deur professor Loretta Feris, Adjunk-Visekanselier vir Transformasie hou toesig oor die werwing en aanstelling van die diensverskaffer en implementering van die vraelys. ’n Mededingende proses is gedurende 2018 gevolg en die verskaffer is aangewys as die mees geskikte opsie vir die projek.
 • Is InclusionIndex 'n geldige en betroubare vraelys?

  Ja, die instrument is geldig en is tot dusver deur meer as 50 000 mense in Suider-Afrika, die Verenigde Koninkryk, Europa en die VSA voltooi.

   InclusionIndex is spesifiek ontwikkel om insluiting te meet en is onderworpe aan 'n hoë vlak van akademiese ondersoek om die geldigheid en integriteit van die instrument te verseker. Tydens die hersiening van InclusionIndex se psigometriese elemente om geldigheidseienskappe te monitor, is die volgende toetse uitgevoer:

  • Beskrywende data-ontleding van die individuele items
  • Korrelasie-analise om te ondersoek of die items voldoende onderling verdeel is soos aangedui deur die KMO Indeks
  • Hoofkomponent-analise
  • Analise van die interne konsekwentheid van elke item met Cronbach Alpha word gebruik as 'n mate van betroubaarheid van die somskale
  • Korrelasie-analise wat alle somskale insluit om hul graad van konvergente geldigheid te ondersoek
  • 'n Profiel van die skaalgemiddeldes om die "verkeersligte"-puntestelsel te evalueer
  • 'n Frekwensie-analise van die verkeersligtellings.

  Hierdie deeglikheid maak die InclusionIndex anders as party van die meer generiese werknemermeningsopnames wat deur baie organisasies uitgevoer word.

 • Waar anders is hierdie vraelys al gebruik?
  Die instellings en organisasies wat met die opname gewerk het, wissel van universiteite en staatsdepartemente tot maatskappye en nie-winsgewende organisasies. Alhoewel ander universiteite reeds hierdie vraelys gebruik het, is UCT die eerste Suid-Afrikaanse universiteit om die InclusionIndex te voltooi.
 • Watter resultate en veranderinge het uit vorige toepassings van hierdie opname gespruit?

  Voorbeelde van veranderinge en intervensies wat uit die gebruik van hierdie opname gekom het, sluit in:

  • 'n Internasionale verbruikersgoedere-maatskappy het sy bevorderings- en werwingsprosesse hersien en verander. Hulle het ook gestruktureerde terugvoerkanale vir minderheidsgroepe ingestel.
  • 'n Britse universiteit het 'n grootskaalse hervorming van sy boelie- en teisteringsprosedures geïnisieer om dit aansienlik makliker te maak om voorvalle aan te meld.
  • ’n Finansiëledienstegroep het 'n nuwe werknemerbystandsprogram geïmplementeer om te verseker dat personeel toegang tot berading vir stres het.
  • 'n Ingenieursmaatskappy het spesifieke diversiteit- en inklusiwiteitsmetings by die sleutelprestasie-aanwysers vir sy Uitvoerende Hoofde gevoeg.

Ondersteuning en hulp

 • Die vraelys het my ongemaklik en onaangeraak gelaat tydens / na voltooiing. Wie kan ek kontak vir verdere ondersteuning of berading?

  Jy kan toegang verkry tot die UCT Werknemer Gesondheids- en Welstandsprogram via http://www.staff.uct.ac.za/staff/support/health/counselling, of skakel die tolvrye nommer 0801 113 945 vanaf 'n Telkomlyn (beskikbaar 24 uur per dag) om met 'n plaaslike berader te praat.

  'n Engelssprekende plaaslike berader sal op Maandae en Woensdae beskikbaar wees, terwyl 'n isiXhosa-sprekende plaaslike berader op Vrydae (09:00 tot 13:00) beskikbaar is. Beide plaaslike beraders sal gestasioneer word in die Bremner-gebou. As jy 'n afspraak wil maak om 'n berader te sien, skakel asseblief die tolvrye nommer om 'n bespreking te doen.

  Ander opsies is:

  • 'n Plaaslike berader (een keer per maand) by die Suid-Afrikaanse Tuberkulose Entstof Inisiatief (SATVI). Kontak Marwou de Kock by 023 346 5400.
  • 'n Plaaslike berader (een keer per maand) by die Desmond Tutu MIV-sentrum (een keer per maand). Kontak dr Zandile Mkhize.

  Jy kan ook ’n USSD kode *134*905# stuur en ’n terugbelversoek rig om beradingsdienste te reël.  Neem asseblief kennis dat dit nie die algemene vraelyshulplyn is nie.

 • Ek wil ondersteuning hê met die voltooiing van die vraelys. Hoe kry ek hulp?

  As jy 'n vraestel ontvang het, vra jou direkteur oor die tyd, datum en plek van die volgende groepsessie waar ondersteuning in Afrikaans, Engels en isiXhosa beskikbaar sal wees.

  As jy 'n elektroniese skakel na die vraelys ontvang het en ondersteuning benodig, stuur 'n e-pos na help@aephoria.co.za of ’n WhatsApp na 071 186 3441.

Kontakbesonderhede

 • Hoe maak ek kontak met die diensverskaffer?

  Jy kan met die span van Aephoria praat deur 'n e-pos te stuur na help@aephoria.co.za of stuur ’n WhatsApp na 071 186 3441.