Welcome to the University of Cape Town!

This website is designed to help you learn about life and work at this world-class institution. UCT has six campuses, including Upper, Middle and Lower campuses; Hiddingh Campus; the Health Sciences Campus; and the Breakwater Campus, which has a newly established satellite facility in Phillippi. If you are thinking about studying at UCT, please come and visit us on one of our annual open days, or arrange with the Admissions Office to take a guided tour of our beautiful institution.

UCT is a community of exceptionally talented students, teachers and researchers – and a wide range of professional, administrative support and service staff – all of whom are committed to help change this world for the better. We encourage one another to work hard, not only to earn degrees or public recognition, but also to be leaders in this increasingly changing world.

Our vision is to be an inclusive, research-intensive African university that addresses the challenges of our time with cutting-edge teaching, research and facilities. As a university we are committed to promoting transformation, to working tirelessly to guarantee the sustainability of our institution, and to ensuring excellence in all we do.

UCT has a proud tradition of academic excellence and is currently the top-rated university in Africa and one of the top-rated universities in the world. Our researchers continue to help with the creation of African-based solutions to global problems, including issues relating to climate change, urbanisation, safety and security, education and health, to name just a few. Many UCT researchers are recognised world leaders in their respective fields, which means that if you choose to study with us, you will continually be exposed to the latest scholarly work and research discoveries.

In addition to providing excellent teaching, UCT encourages students to build their leadership and service skills. We invite our students to participate in the many volunteer projects taking place in the local communities, to become active members of the 100+ societies and over 40 sports clubs on campus, or to give something back to the institution by serving in student governance.

UCT has a vibrant, diverse, cosmopolitan community. Our staff and students come from many different communities in South Africa, as well as more than 100 countries across Africa and the rest of the world. Every person has something to contribute to UCT’s quality and growth, and our goal is to ensure that everyone feels at home during their time here.

Higher education not only opens the door to exciting career opportunities, but it can also help to build South Africa’s young democracy. Good citizenship requires each of us to understand the issues our country is dealing with and our individual responsibilities. In this sense, education can help to transform society as a whole, and many UCT alumni are currently making outstanding contributions to society through the skills they learned here.

Despite the many challenges we face as a university and a country, we believe that this is a great time to be at UCT. This is a time that offers the prospect of making real change happen.

Welkom by die Universiteit van Kaapstad!

Dié webtuiste is ontwerp om jou te help om meer oor die werk en lewe by hierdie wêreldklas-instelling te wete te kom. Die UK het ses kampusse. Dit sluit in die boonste, middelste, en onderste kampus, die Hiddingh-kampus, die Gesondheidswetenskappe-kampus en die Breakwater-kampus met sy satellietkampus in Philippi wat onlangs gevestig is. Besoek ons gerus gedurende een van ons jaarlikse opedae, of reël ’n begeleide toer van ons pragtige instelling met die Toelatingskantoor as jy daaraan dink om by die UK te studeer.

Die UK-gemeenskap bestaan uit buitengewoon begaafde studente, dosente en navorsers, asook ’n groot verskeidenheid professionele, administratiewe en dienspersoneel. Dié hele gemeenskap streef daarna om die wêreld ten goede te verander. Ons moedig mekaar aan om hard te werk. Nie net om grade te verwerf en openbare erkenning te geniet nie, maar ook om leiers te wees in ’n wêreld wat toenemend verander.

Ons visie is om ’n inklusiewe, navorsingsgedrewe Afrika-universiteit te wees wat hedendaagse uitdagings deur middel van gevorderde onderrig, navorsing en onderrig die hoof bied. As universiteit verbind ons onsself tot die bevordering van transformasie, om onvermoeid te werk om die volhoubaarheid van ons instelling te verseker, en om uitnemendheid in al ons doen en late te waarborg.

Die UK het ’n trotse tradisie van akademiese uitnemendheid en is tans die top-universiteit in Afrika, én een van die top-universiteite in die wêreld. Ons navorsers ontwikkel deurgaans Afrika-oplossings vir wêreldkwessies. Dit sluit in klimaatsverandering, verstedeliking, veiligheid en sekuriteit, asook opvoeding en gesondheid, om maar net ’n paar te noem. Talle UK-navorsers is erkende wêreldleiers in hul onderskeie velde. Om hier by ons te studeer, beteken dus dat jy deurgaans aan die nuutste vakkundige werk en navorsing blootgestel sal word.

Die UK bied uitstekende onderrig en moedig studente aan om hul leierskap- en diensvaardighede uit te bou. Ons nooi ons studente om betrokke te raak by ’n verskeidenheid vrywilligerprojekte in plaaslike gemeenskappe, om by die meer as 100 verenigings en 40 sportklubs op kampus aan te sluit, of om terug te ploeg in die instansie deur op studentekomitees te dien.

Die UK-gemeenskap is lewendig, divers en kosmopolities. Ons personeel en studente kom uit verskillende gemeenskappe in Suid-Afrika, en meer as 100 lande regoor Afrika en die res van die wêreld. Elke individu het iets om by te dra tot die UK se gehalte en groei, en ons streef daarna om almal wat tyd hier deurbring tuis te laat voel.

Hoër onderwys baan nie net die weg tot opwindende loopbaangeleenthede nie, dit kan ook help om Suid-Afrika se jong demokrasie te bou. Goeie burgerskap vereis van elkeen van ons om ons land se vraagstukke en ons individuele verantwoordelikhede te verstaan. In hierdie opsig kan onderwys help om die samelewing in sy geheel te transformeer, en heelparty UK-alumni lewer tans uitmuntende bydraes tot die samelewing deur middel van die vaardighede wat hulle hier aangeleer het.

Ondanks die menige uitdagings wat ons universiteit en land in die gesig staar, is ons oortuig dat dit ’n opwindende tyd is om by die UK te wees. Dit is ’n tyd waarin dit moontlik is om ’n daadwerklike verskil te maak.

Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa!

Le webhusayithi iyilelwe ukunceda wena ufunde malunga nobomi kunye nomsebenzi kweli ziko likwinqanaba eliphezulu ehlabathini. I-UCT ineekhampasi ezintandathu, kuquka ikhampasi ePhezulu, ePhakathi neseZantsi; i-Hiddingh Campus; i-Health Sciences Campus; kunye ne-Breakwater Campus, nenekhampasi elihlumelo entsha esanda kumiswa e-Philippi. Ukuba ucinga ngokufunda e-UCT, nceda uze usityelele kwenye yee-open day (usuku oluvulele uwonke-wonke) zethu, okanye yenza amalungiselelo ne-Ofisi yoKuthatha aBafundi yethu ukuze wenze ukhenketho olunomkhokeli lweli ziko lethu libukekayo.

I-UCT luluntu lwabafundi, ootitshala kunye nabaphandi ababalasele ngokukodwa – kunye nentlaninge yeengcali, abaxhasi bolawulo kunye nabasebenzi abancedisayo – bebonke bazinikele ekuncedeni ukuguqula eli hlabathi libe yindawo engcono. Siyakhuthazana ukuba sisebenze kakhulu, singasebenzeli nje ukufumana izidanga nokunconywa kuphela, koko sisebenzele nokuba ziinkokheli kweli hlabathi liya litshintsha ngokutshintsha.

Umbono wethu kukuba yiyunivesithi yase-Afrika equka wonke umntu, esebenza kakhulu kwezophando nequbisana nemingeni yala maxesha ngokufundisa, ngophando nangeendawo zokusebenza ezisemagqabini. Njengeyunivesithi sizinikele ekukhuthazeni iinguqu, ekusebenzeni ngokungenamikhinkqi ukuze siqinisekise ukuthwaleka kweli ziko lethu, nasekuqinisekiseni ukubalasela kuko konke esikwenzayo.

I-UCT inesithethe sokuzingca ngokubalasela kwezemfundo kwaye ngokwangoku iyiyunivesithi engungqa phambili e-Afrika kwaye yenye yeeyunivesithi ezingoongqa phambili ehlabathini. Abaphandi bethu bayaqhubeka nokuncedisa ukudala izisombululo zeengxaki zehlabathi ezisekelwe kwiimeko zase-Afrika, ngxaki ezo eziquka imiba emayelana nokutshintsha kwemo-zulu, ubomi basezidolophini, ukhuseleko nokhuselo, imfundo nezempilo, xa sikhankanya nje ezimbalwa. Abaphandi abaninzi base-UCT ziinkokheli zehlabathi ezibalulwayo kumacandelo ezemfundo abasebenza kuwo, nto leyo ethetha ukuba ukuba ukhetha ukufunda apha kuthi, uya kuhlala ukrotyiswa kumsebenzi wezemfundo wamvanje nezinto ezifunyaniswa kuphando zamvanje.

Ukongeza ekunikezeleni ngokufundisa okubalaseleyo, i-UCT ikhuthaza abafundi ukuba baqinise izakhono zabo zobunkokheli nezokukhonza. Simema abafundi bethu ukuba bathathe inxaxheba kumaphulo amaninzi okuvolontiya awenzeka kuluntu lwasekuhlaleni, ukuba babe ngamalungu asebenzayo kwimibutho engaphezu kwe-100 nemibutho yezemidlalo engaphezu kwengama-40 apha kule khampasi, okanye babuyekeze eli ziko ngokuthatha inxaxheba kulawulo lwabafundi.

I-UCT inoluntu oludlamkileyo, olunemvelaphi eyahlukileyo noluyingxubevange yabantu. Abasebenzi kunye nabafundi bethu bavela kwiindawo ezininzi ezahlukileyo eMzantsi Afrika, kananjalo nakumazwe angaphezu kwe-100 kwi-Afrika iphela nakwihlabathi jikelele. Wonke umntu unento anokwenza igalelo ngayo kubulunga nokukhula kwe-UCT, kwaye injongo yethu kukuqinisekisa ukuba wonke umntu uziva esekhaya ngeli xesha elapha.

Imfundo ephezulu ayiphelelanga nje ekuvuleni iingcango kumathuba engqesho achulumancisayo, koko ikwanceda ekwakheni le domokhrasi iselula yoMzantsi Afrika. Ukuba ngummi olungileyo kufuna ukuba ngamnye kuthi aqondane nemiba ilizwe lethu elihlangabezana nayo ikunye noxanduva esinalo umntu ngamnye. Ngale ndlela, imfundo inganceda ukutshintsha uluntu luphela, kwaye abo baphuma ezandleni ze-UCT, ngoku benza igalelo elingummangaliso eluntwini ngezakhono abazifunde apha.

Nangona sinemingeni emininzi esigxalathelene nayo njengeyunivesithi nanjengelizwe, ndikholelwa ekubeni eli lixesha elimnandi lokuba se-UCT. Eli lixesha elinikezela ngethuba lokwenziwa kweenguqu zokwenene.